KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

 
 

Konkursní řízení se od oddlužení liší v tom, že dochází ke zpeněžení veškerého dostupného majetku a jeho přerozdělení přihlášeným věřitelům.

Důležité informace:

1) Insolvenční řízení je upraveno zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění platných předpisů. Na insolvenční řízení se vztahuje i občanský soudní řád.

2) Odvolání proti usnesení, jímž byl konkurs prohlášen, nemá odkladný účinek.

3) Účinky prohlášení konkurzu nastávají dnem, kdy prohlášení konkurzu bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Stav insolvenčního řízení můžete sledovat na www.justice.cz.

4) Prohlášení má mimo jiné tyto účinky:

- oprávnění nakládat s majetkem přechází na insolvenčního správce. Právní úkony dlužníka týkající se tohoto majetku jsou vůči konkurzním věřitelům neúčinné. Neprovádějte proto nadále žádné dispozice s majetkem - prodeje, darování, výměny, proplácení dluhů apod.

- řízení o nárocích týkajících se majetku patřícího do konkursní podstaty nebo které mají být z tohoto majetku uspokojeny, se přerušují (v probíhajících sporech upozorněte soud na prohlášení konkurzu)

- zanikají všechny jednostranné právní úkony dlužníka, které se týkají majetkové podstaty, zejména příkazy, pověření a plné moci včetně prokury (upozorněte osoby, které jste zmocnili, že jejich zmocnění zaniklo)

- prohlášení konkurzu má stejné účinky jako zrušení účasti ve společnosti s.r.o. (zaniká účast Vaší společnosti jako společníka ve všech s.r.o. apod.)

- na správce konkurzní podstaty přechází oprávnění vykonávat práva a plnit povinnosti, které podle zákona přísluší dlužníkovi, jestliže souvisí s majetkem náležícím do podstaty. Správce je zejména oprávněn vykonávat práva a plnit povinnosti zaměstnavatele, rozhodovat o obchodních záležitostech podniku, činit za úpadce úkony nezbytné k provozování podniku, zajistit vedení účetnictví a plnění povinnosti podle daňových předpisů. Vzhledem k těmto úkolům je nezbytné poskytnout insolvenčnímu správci úplné údaje a průběžně jej informovat o všech záležitostech týkajících se provozu podniku.

5) Úpadce se neplněním shora uvedených povinností může rovněž dopustit i některých trestných činů. Jde především o

- zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§125 TrZ) - tohoto trestného činu se dopouští ten, kdo nevede řádné účetnictví, uvádí nepravdivé údaje pro obchodní rejstřík apod.

- Porušení povinnosti v řízení o konkurzu a vyrovnání (§126 TrZ) - tohoto trestného činu se dopouští ten, kdo po prohlášení konkurzu maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce správce konkurzní podstaty

- Pletichy při řízení konkurzním a vyrovnávacím (§256b TrZ).