Časté dotazy... aneb dříve než budete kontaktovat správce

Mám prohlášenu insolvenci a zatím mi nepřišel žádný dopis od správce.

Odpověď: zřejmě jste neuvedl/a doručovací adresu a na místě trvalého bydliště se nezdržujete. Prosím kontaktujte insolvenčního správce obratem sami na údaje uvedené v kontaktech

Jak mohu rozporovat přihlášené nároky?

Odpověď: Přihlášené pohledávky věřitelů můžete popřít co do výše a pravosti.  Pokud by pohledávka byla již vykonatelná (tj. věřitel má v ruce rozsudek), bylo by následně nutno podat žalobu. Pokud vykonatelná není, na základě popření podá věřitel na popírajícího žalobu. Proto je nutné, abyste pro Vaše popření měli důkazy, že pohledávka neexistuje nebo byla uhrazena.

Doporučení: Pokud máte jakoukoliv pochybnost či nejasnost u přihlášených pohledávek, kontaktujte neprodleně insolvenčního správce, ten s Vámi ještě před přezkumným jednání vše projde.

Jaký je rozdíl mezi zajištěnými a nezajištěnými věřiteli?

Odpověď: Nezajištěný věřitel nemá svoji pohledávku "zajištěnu" majetkem a je uspokojován vždy ve splátkovém kalendáři. Princip oddlužení zajišťuje, aby všichni nezajištění věřitelé v průběhu oddlužení plnění splátkovým kalendářem obdrželi stejné procento plnění. Naproti tomu zajištění věřitelé jsou uspokojovány z prodeje majetku, který jejich pohledávku zajišťuje. Prodej probíhá na základě jejich pokynu. Případný nedoplatek jejich pohledávky nevstupuje do splátkového kalendáře v oddlužení.

Kdy mi budou vyplaceny srážky prováděné zaměstnavatelem již po zahájení insolvence?

Odpověď: V období od prohlášení insolvence do schválení Usnesení o schválení oddlužení formou splátkového kalendáře zaměstnavatel dále sráží na základě exekučních příkazů tzv. zabavitelnou část mzdy, ale tu neodesílá oprávněnému, ale deponuje na svém účtu. Jakmile je schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře, deponovanou částku vyplatí dlužníku (viz §409 odst. 2 Insolvenčního zákona)

Pozor - změna legislativy od 1.6.2019 (vztahuje se na insolvenční řízení, kdy bylo vydáno usnesení o úpadku po 1.6.2019) - deponované částky náleží do majetkové podstaty a budou použity na úhradu Vašich dluhů.

V jaké formě a kdy mám zasílat přehled příjmů?   

Odpověď: V Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře máte uloženu povinnost 2x ročně zasílat insolvenčnímu správci a soudu přehled Vašich příjmů za uplynulých půl roku (termíny zaslání se liší dle jednotlivých řízení, přesné termíny hledejte v Usnesení). Insolvenčnímu správci (stačí e-mailem) a příslušnému soudu (originál) zašlete:

  • mzdový list za 1/2 roku, podepsaný zaměstnavatelem a opatřený čestným prohlášením dlužníka, že za uplynulé období neměl jiné příjmy, popř.
  • seznam darů, které jste obdržel, popř. kopie dokladů obdrženého důchodu a jiných dávek

Ztráta zaměstnání či jiná nenadálá situace.

Odpověď: Všechny změny (změna jména, občanského průkazu, stavu, zaměstnání) je nutno neprodleně hlásit jak insolvenčnímu soudu, tak správci. V případě, že dojde ke ztrátě zaměstnání, je nutno se nahlásit na Úřad práce a aktivně novou práci hledat (případně zajistit krytí výpadku ve splátkách jinou formou - darovací smlouva či smlouva o důchodu). Novou pracovní smlouvu včetně mzdového výměru zašlete správci a soudu.

Mimořádná splátka.

Odpověď: V případě mimořádného příjmu (zpeněžení majetku, který nebyl uveden v insolvenčním návrhu, dědické řízení, výhra v loterii, dar apod.) je dlužník povinen tento příjem vydat ve prospěch účtu majetkové podstaty a ten bude použit pro uspokojení věřitelů. Může tak nastat i situace, kdy oddlužení skončí plněním ve výši 100% dříve než po 60 měsících.

Ukončení insolvence.

Odpověď: To co chcete:  Insolvenční řízení končí vydáním Usnesení soudu o splnění oddlužení a prominutím od ostatních dluhů (tedy dluhů, které vznikly do zahájení insolvence, ale nebyly řádně přihlášeny či zjištěny a dále části dluhů, která nebyla uhrazena splátkovým kalendářem v průběhu oddlužení). To, co dlužník nechce: zrušení insolvence pro neplnění povinností či prohlášení konkursu na majetek dlužníka

Kdy bude schválen splátkový kalendář?

Splátkový kalendář od podání návrhu na oddlužení soud schválí přibližně do jednoho až tří měsíců.

    Mohu si ve fázi oddlužení formou splátkového kalendáře založit účet v bance?

Ano, dlužník může mít svůj bankovní účet, který nebude insolvenčním správcem zablokován a ani jiné osoby (věřitelé, soudní exekutoři, apod.) nemohou účet zablokovat.

    Za jak dlouho a jakým způsobem bude dlužník po ukončení insolvenčního řízení vymazán z insolvenčního rejstříku?

Insolvenční soud znepřístupní údaje o dlužníkovi v insolvenčním rejstříku:

  1. a) automaticky (tj. bez žádosti) po pěti letech od právní moci rozhodnutí, jímž bylo insolvenční řízení skončeno
  2. b) na návrh dlužníka, který je dlužník oprávněn podat nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu, zamítnutí insolvenčního návrhu nebo zastavení insolvenčního řízení

Mohu se v oddlužení oženit/vdát? Nebo rozvést?

Ano, dlužník se může oženit. Změnu musí hlásit správci a soudu. Stejně jak narození dítěte. Rozvést se samozřejmě manželé také mohou, ale insolvenční řízení nadále pokračuje pro oba manžele.

GDPR (ochrana osobních údajů).

Veškeré postupy a opatření jsou v sloudu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen "nařízení GDPR")

I. Totožnost správce osobních údajů

Ing. Helena Štětinová, LL.M., insolvenční správce, Všechromy 28, 251 63 Strančice, IČ 49503464 ("Poskytovatel")

II. Ochrana osobních údajů

Tato část podmínek popisuje vztah, kdy Poskytovatel sbírá data pro vlastní potřebu a je tedy správcem osobních údajů. Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen: "GDPR". Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.  Účelem zpracování osobních údajů je zajištění výkonu funkce insolvenčního správce v insolvenčních řízeních podle právních předpisů. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

Poskytovatel pro svoji činnost používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatelů webhostingu, serverhousingu, cloudových služeb, insolvenčních, účetních a daňových softwarů.Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel se subdodavateli uzavřel smlouvu, nebo se subdodavatel prokázal certifikací, či závaznou deklarací, o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů v perimetru spadajícího do jeho přímé odpovědnosti. Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze zákona. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Všechna tato práva jejich uplatnění jsou podrobně popsána v dokument "Poučení o ochraně osobních údajů", které jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.  

Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení insolvenčního řízení . Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici. 8. Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. III.7 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit 

III. Závěrečná ustanovení . Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 777 707 321, e-mail: helena.stetinova@camaret.cz

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 5. 2018.