Sepis návrhu na povolení oddlužení

Od 1.9.2020 poskytujeme službu sepsání insolvenčního návrhu. Kontaktujte nás, zašleme Vám podrobné formuláře a další instrukce k sepsání návrhu na povolení oddlužení.

Základní informace:

Návrh na povolení oddlužení musí být povinně podán na formuláři, zpracuje a insolvenčnímu soudu předloží na základě plné moci advokát, notář, insolvenční správce, a to za částku, která je přímo stanovena zákonem, tedy 4.840,- Kč v případě jednotlivce a 7.260,- Kč v případě společného oddlužení manželů (odměna je konečná, zahrnuje i DPH a dlužník ji nehradí před samotným schválením oddlužení, ale jedná se o tzv. pohledávku za majetkovou podstatou, která se hradí jako přednostní v rámci splátkového kalendáře)

Co musí návrh na povolení oddlužení obsahovat?

 • identifikaci dlužníka (jméno a příjmení/název osoby, datum a místo narození, rodné číslo, adresa bydliště/sídla),
 • identifikaci osoby, která je oprávněna jednat za dlužníka (stejné údaje jako u dlužníka),
 • popis rozhodných skutečností, které dokládají, že je dlužník v úpadku (např. že má dlužník více věřitelů a závazky déle než 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit, a proč, tedy obvykle výčet konkrétních věřitelů a dluhů a popis vývoje dluhové situace dlužníka, včetně uvedení konkrétní výše a doby splatnosti alespoň pro 2 dluhy u 2 různých věřitelů),
 • odůvodnění výše hodnoty plnění, které v průběhu oddlužení obdrží nezajištění věřitelé (tedy informace o mzdě a jiných příjmech dlužníka a předpokládaném procentuálním uspokojení nezajištěných věřitelů),
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících,
 • údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců,
 • navrhovaný způsob oddlužení (plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty / zpeněžením majetkové podstaty),
 • počet vyživovaných osob (manžel/ka a děti),
 • odůvodněný návrh, pokud dlužník žádá o stanovení jiné než zákonné výše měsíčních splátek (vč. navrhované výše splátek nebo způsobu jejího určení, důvodů pro snížení splátek a důvodů úpadku),
 • seznam veškerého majetku dlužníka (zajištěného i nezajištěného),
 • čestné prohlášení, že byl dlužník při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení.