Insolvence od 1.6.2019

Dne 1.6.2019 vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona (č. 31/20019), která se vztahuje pouze na nová oddlužení, tj. ta, kdy bylo vydáno rozhodnutí o úpadku po 1.6.2019, a  která přináší některé zásadní změny, a to zejména pro dlužníky:

1) Podmínky vstupu do oddlužení

Podmínka splacení 30% závazků při vstupu do oddlužení byla odstraněna. Nyní může o oddlužení požádat ten, kdo je schopen hradit měsíčně 2.178,- Kč (odměna IS a stejná částka pro věřitele) plus měsíční výživné a dále zapodstatové závazky (zejména odměna za sepis, odměna za přihlášky, dlužné výživné). Sepsání návrhu, zejména jeho příloh, se značně zjednodušilo, ale i nadále je oprávněnou osobou k sepsání pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba.

2) Novinky

Novinkou je zejména prodloužení lhůty pro zasílání přihlášek do insolvenčního řízení, která po novu činí 2 měsíce. Teprve poté insolvenční správce přistoupí k přezkumu pohledávek. Další novinkou je zrušení samostatného splátkového kalendáře, ale ve všech řízeních musí nejprve dojít ke zpeněžení majetkové podstaty. Nově jsou dva možné způsoby oddlužení:

- zpeněžením majetkové podstaty

- plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty  /dlužník je povinen vydat insolvenčnímu správci majetek náležející do majetkové podstaty ke zpeněžení a dále do doby podání zprávy o splnění oddlužení měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky/

3) Splátkový kalendář OSVČ

Při splátkovém kalendáři (a současném zpeněžení majetkové podstaty) se u podnikatelů postupuje následovně: První rok se platí tzv. zálohová splátka, která se určí z 1/12 ze zisku minulého kalendářního období a spočítá se ve výši 3/5 tohoto měsíčního zisku. Případně lze vycházet z předpokládaného zisku, případně dle průměrné měsíční mzdy. Dále se postupuje podle konkrétních daňových přiznání

4) Povinnosti dlužníků

I nadále je zásadní povinností dlužníka pracovat, komunikovat se soudem a správcem, oznamovat veškeré změny. Nové povinnosti:

- vydat veškerý majetek ke zpeněžení (s výjimkou obydlí, pokud jeho cena odpovídá místním podmínkám) a umožnit obhlídku obydlí

- 1x za tři měsíce být v kontaktu se správcem a informovat ho o veškerých změnách, pracovních pozicích a pod.

5) Splnění oddlužení

Podle nových pravidel dlužník splní podmínky oddlužení v případě, že během 3 let uhradí alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů, nebo po dobu 5 let vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby plně uspokojil pohledávky svých nezajištěných věřitelů. Uhradí-li po dobu 5 let alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, má se za to, že takové úsilí bylo vynaloženo, a oproštění od ostatních dluhů soud schválí. Dále, pokud vznikl dlužníku nárok na starobní nebo invalidní důchod před schválením oddlužení, je oddlužení splněno, nebylo-li zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení.

6) Zrušení oddlužení

Insolvenční soud schválené oddlužení zruší, pokud dlužník neplní podstatné povinnosti (tj. zejména nevyvíjí veškeré úsilí k získání adekvátně oceněné práce, nekomunikuje, má nepoctivý záměr) nebo nehradí zapodstatové závazky (např. energie, vodné, stočné apod.) a dále, pokud po dobu více než 3 měsíců nehradí odměnu a výdaje insolvenčnímu správci + výživné + úhradu nezajištěným věřitelům minimálně ve stejné výši, jako činí odměna správce

7) Přerušení a prodloužení průběhu oddlužení

Novela přinesla i možnost přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok,  a to pouze jednou a na základě žádosti dlužníka nebo správce při závažných důvodech na straně dlužníka. Doba přerušení se nezapočítává do doby plnění oddlužení. Dále může soud v odůvodněných případech rozhodnout, že pro posouzení splnění oddlužení, se lhůta prodlužuje o 6 měsíců.