Elektronická dražba - RD Kojátky PRODÁNO  

10.06.2019

Oznamuji prodej nemovitosti zapsané do soupisu majetkové podstaty:

Pozemek parc.č. St.82, o evidované výměře 252 m², zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Kojátky, č.p. 59, bydlení, Stavba stojí na pozemku p.č. : St.82, Pozemek parc.č. 361/10, o evidované výměře 538 m², zahrada, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 243 pro k. ú. Kojátky, obec Kojátky, u Katastrálního úřadu Jihomoravský kraj, KP Vyškov. (dále jen "nemovitosti").

Dražba se koná elektronicky dne 30.07.2019 prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese - portálu https://www.okdrazby.cz, ve veřejné datové síti INTERNET. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora, a to v 10 hodin. Ukončení dražby bude nejdříve za 30 minut tj. v 10:30 hodin. 

Nejnižší podání: 1 360 000,- Kč

Odhadní cena dle znaleckého posudku 2.040.000,- Kč Minimální příhoz: 10 000,- Kč. Dražební jistota: 100 000,- Kč. Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, odměnu dražebníka hradí navrhovatel.

V případě zájmu kontaktujte prosím dražebníka.